Erfgoed

De vereniging is in 1986 opgericht met als doel om het fraaie historische karakter van de oude kern in stand te houden, het culturele erfgoed. Enkele jaren later werd de oude kern officieel aangewezen als “Beschermd Dorpsgezicht”. In kader van Erfgoed volgt de vereniging nauwgezet alle ontwikkelingen op het gebied van bestemmingsplannen, welstand en monumenten. Voor de Gemeente is zij een belangrijke gesprekspartner.


De Oude Dorpskerk Erfgoedprijs

Op 8 november 2019 (tijdens de Najaarslezing) wordt voor de eerste keer De Oude Dorpskern Erfgoedprijs uitgereikt.
De Vereniging De Oude Dorpskern (DOD) stelt zich onder meer ten doel de historische nalatenschap in de kern van Noordwijk Binnen te koesteren en te bewaren voor het nageslacht, door behoud, bescherming, restauratie en documentatie van roerend en onroerend erfgoed. Ter aanmoediging van initiatieven op het gebied van het materieel erfgoed in de kern van Noordwijk Binnen is door de vereniging de DOD Erfgoedprijs ingesteld. De Erfgoedprijs wordt in principe elke twee jaar uitgereikt. Deze periode kan afwijken afhankelijk van het aantal potentiële inzendingen.

Achtergrond van de erfgoedprijs

In 2016- 2017 heeft de vereniging in samenwerking met de gemeente Noordwijk door het bureau BAAC het 25 jarig bestaan van het beschermd dorpsgezicht laten evalueren. Eén van de aanbevelingen uit het evaluatierapport was het belonen van goede / gewenste initiatieven die een meerwaarde zijn voor het dorpsgezicht en die onder de aandacht te brengen. Voorbeelden zijn restauraties, reconstructies van vensters, deuren, historische kleurstellingen, maar ook vernieuwingen. Ze kunnen als voorbeeld, en ter inspiratie dienen voor anderen. Het zijn facetten die van groot belang zijn voor de beleving en belevingswaarde van het dorpsgezicht. Met dit in het achterhoofd wil de DOD een erfgoedprijs in het leven roepen, en toekennen aan de ontwikkelaar/eigenaar die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de oude kern in het algemeen en het  beschermd dorpsgezicht in het bijzonder.

Deelname

De jury baseert zich op alle initiatieven tot nieuwbouw en renovatie, die de afgelopen jaren gereed zijn gekomen, dwz in de periode juli 2016 t/m juli 2019.

Het initiatief moet voldoen tenminste aan 4 voorwaarden:

Het initiatief is in ruimtelijke zin waarneembaar en is van materiële aard en is voor het publiek zichtbaar.

  • Het initiatief is van (steden)bouwkundige aard, zoals restauraties of reconstructies van vensters, deuren of historische kleurstelling, maar ook vernieuwingen of moderne architectuur. Formaat is niet van belang.
  • Het initiatief is origineel, uniek en is geen kopie van een reeds bestaand initiatief.
  • Het initiatief moet liggen binnen het ‘Beschermd Dorpsgezicht’ resp. binnen of direct grenzend aan de oude kern, Zie ook website DOD.

Aan een nominatie is een oorkonde verbonden, die na afloop van de nominatie-bekendmaking aan elk van de geselecteerde initiatiefnemers wordt uitgereikt. De bekroonde initiatiefnemer ontvangt op de avond van de prijsuitreiking het erfgoed schild.

De initiatiefnemers zullen vooraf om hun medewerking worden gevraagd.

Jury

In de jury van 2019 hebben zitting:

  • dr. H. Salman, Noordwijk. Cultuurfilosoof, voorzitter
  • ir. F.D.A.C. Mulder, Leiden. Architect, erfgoed en welstand specialist
  • H. Verkade, Noordwijk. Erfgoed specialist
  • drs. R. Daniëls, Heemstede. Medewerker Erfgoed gemeente Noordwijk
  • K. Reekers,Noordwijk. Secretaris en lid van bestuur (niet stemgerechtigd)

Gemeentelijke monumenten ook in Noordwijk

Na een veel te lange aanloop is het in 2017 zover: ook in Noordwijk zullen naast Rijksmonumenten ook Gemeentelijke monumenten worden aangewezen.Dit is de belangrijkste aanvullende optie om ons erfgoed verder te beschermen. De aanwijzing vindt plaats op basis van een selectie door de Commissie Erfgoed Noordwijk.

Voor verdere achtergronden zie  notitie voortgang gem monumenten

DOD is niet voor een verandering van de selectie naar vrijwilligheid door eigenaren. De voorselectie is zorgvuldig en gebaseerd op goede afweging tussen algemeen belang en individueel belang. Wel vindt de DOD dat daar voor een redelijke vergoeding van de meerkosten voor de eigenaren tegenover moet staan. Op 5 juli sprak Karel Reekers in bij de Raadsvergadering, waarin de wijze van aanwijzing ter discussie werd gesteld.

lees meer      Motie gemeenteraad

                      reactie B&W positie DOD/CHG


Evaluatie 25 jaar Beschermd Dorpsgezicht van Noordwijk Binnen

Erfgoedvisie DOD n.a.v. evaluatie ‘Beschermd Dorpsgezicht’
N.a.v. het rapport evaluatie 25 jaar Beschermd Dorpsgezicht, de enquête onder bewoners en discussie met betrokken leden heeft de DOD een nieuwe erfgoedvisie opgesteld, met nadruk op een betere bescherming van ons meest waardevolle bezit.

Conclusie: de komende 25 jaar moeten we méér beschermen dan een aantal individuele panden, we moeten de samenhang beschermen, en de gevelrijen met het straatbeeld.

Lees meer  erfgoedvisie


Uitslag enquête onder bewoners oude kern – maart 2018

Als vervolg op het rapport is een enquête gehouden met als doel: een goed beeld krijgen van wat de waarde van de oude kern vormt en wat de beste maatregelen zijn om die waarde te beschermen. Voor kennisname van de uitslagen zie de samenvatting.

Lees meer  enquête


Presentatie rapport op 17 januari 2018

Op 17 januari 2018 vond in een goed gevulde zaal van Woonzorgcentrum Jeroen de officiële presentatie plaats van het lang verwachte eindrapport van het bureau BAAC. De evaluatie 25 jaar Beschermd Dorpsgezicht in Noordwijk Binnen. Ongeveer 120 personen hadden gevolg gegeven aan de uitnodiging van DOD en de gemeente Noordwijk. Zij hebben gezamelijk opdracht gegeven voor dit onderzoek

Bijgaand treft u de hand-out aan, die ter plekke is uitgereikt’.
Lees meer    hand-out


Is het dorpsgezicht van Noordwijk-Binnen voldoende beschermd?             

Het vijfentwintig jarig bestaan van het beschermd dorpsgezicht Noordwijk-Binnen (1992-2017) vormde voor de vereniging De Oude Dorpskern de aanleiding om de balans op te laten maken. De DOD wilde weten of de status van rijks beschermd dorpsgezicht heeft bijgedragen aan het behoud van de ruimtelijke kwaliteit .Er werd samen met de gemeente Noordwijk opdracht gegeven aan het Bureau BAAC om dit onderzoek uit te voeren. Het eindrapport omvat conclusies en aanbevelingen, die er zorg voor moeten dragen dat de oude kern ook in de komende decennia goed beschermd blijft.

Rapport Noordwijk Dorpsgezicht    


 

Nieuws

Halloween - Zaterdag 26 oktober vindt een speciale Halloweenbeklimming plaats. Een spannende beklimming van de Oude JeroensToren. Lees meer
UPDATES Ruimtelijke Ordening - Er zijn diverse ontwikkelingen op het gebied van Ruimtelijke Ordening in Noordwijk Binnen. Bekijk hier de laatste updates.  
Najaarslezing vrijdag 8 november - Een bijzondere lezing over de rol van Noordwijk in de Keuken van de Gouden Eeuw door Menko Wiersema mmv Harrie Salman. Tijdens deze Najaarslezing zal ook de Erfgoedprijs worden uitgereikt.
Een nieuwe uitgave over de historie van Noordwijk Binnen - Op de Algemene Ledenvergadering van de Oude Dorpskern van 16 april jl. werd een nieuwe uitgave ten doop gehouden over de Historie van Noordwijk Binnen.
Muzikale Kerstwandeling 2018 - Cheque van 3000 euro van Muzikale Kerstwandeling voor de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk
Adopteer een boom - Op vrijdag 30 november is op het Lindenplein en in de Voorstraat van Noordwijk-Binnen de nieuwe sfeerverlichting in gebruik genomen.