Erfgoed

De vereniging is in 1986 opgericht met als doel om het fraaie historische karakter van de oude kern in stand te houden, het culturele erfgoed.
Enkele jaren later werd de oude kern officieel aangewezen als “Beschermd Dorpsgezicht”.
In kader van Erfgoed volgt de vereniging nauwgezet alle ontwikkelingen op het gebied van bestemmingsplannen, welstand en monumenten.
Voor de Gemeente is zij een belangrijke gesprekspartner.


 

 

Herontwikkeling Lindenplein 6 

Februari 2022 – In december heeft de gemeente Noordwijk een omgevingsvergunning verstrekt voor de herontwikkeling van het pand Lindenplein 6. Het pand, dat voorheen het ABN-AMRO kantoor was, zal worden gewijzigd in 3 wooneenheden met een bedrijfsfunctie op de begane grond.
Wij maken onze zorgen over de parkeergelegenheid die deze herontwikkeling vraagt. De vergunning vermeldt dat voor de parkeergelegenheid van deze woningen gebruik zal worden gemaakt van de parkeergarage op het Binnenhof. In theorie zou dat geoorloofd zijn wanneer de loopafstand tussen beide objecten niet meer dan 400 meter bedraagt. Wij betwijfelen echter of de daadwerkelijke afstand minder is (wij meten 450 meter), en vragen ons ook af of de genoemde parkeerplekken daadwerkelijk beschikbaar zijn.

De DOD heeft, binnen het bezwaartermijn, over beide kwesties een zienswijze ingediend bij de gemeente. Zie link.
> LEES HIER DE ZIENSWIJZE AAN DE GEMEENTE

 

TheaterHuis – Voorstraat 14

Voorstraat 14 – De plannen om het TheaterHuis aan de Voorstraat te verkopen, aan een projectontwikkelaar die hier appartementen wil bouwen, lijken naderbij te komen. De Oude Dorpskern heeft voor het behoud van het TheaterHuis een verzoek ingediend bij de Gemeente. LEES VERZOEK

 

Voorstraat 114-116

Mei 2020 – De gemeente heeft op een omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen en het realiseren van meerdere appartementen op Voorstraat 114-116.
Om ervoor te zorgen dat de verbouwing volgens de regels verloopt heeft de vereniging de gemeente gevraagd, in het kader van rechtszekerheid, de verbouwing nauwlettend te volgen en of en hoe aan de voorwaarden uit de vergunning wordt voldaan.
LEES HIER onze brief aan de gemeente. LEES HIER antwoordbrief van de gemeente

Maart 2020 – Grove aantasting door sloop van cultureel erfgoed bij een Rijksmonument
Het monument ligt op een prominente plek in het ‘Beschermd Dorpsgezicht’ Noordwijk Binnen. Ons bezwaar was vooral dat met de verbouwing veel van het kostbaar erfgoed definitief verloren. En zo het monumentale karakter, en de kwaliteit ervan, in zijn waarde wordt aangetast.

De vergunning voor een verbouwing is niet verstrekt. De eerdere eigenaar/aanvrager waren indertijd illegaal begonnen met sloop, waarop de afdeling ‘Handhaving’ van de gemeente het werk heeft stil gelegd.
Recentelijk is dit monument doorverkocht aan een andere project B.V. Ook zij zijn inmiddels begonnen met sloop, verbouwing en verwijdering van karakteristieke elementen. Echter, daar is geen vergunning of toestemming voor.
In verband met deze zeer onverkwikkelijke ontwikkelingen heeft de DOD een brandbrief gestuurd aan B&W om het proces weer in goede banen te leiden.
De afdeling handhaving van het ODWH heeft inmiddels opnieuw een bouwstop gelast met een fikse boeteclausule, in afwachting van verder onderzoek.
De DOD volgt de ontwikkelingen op de voet samen met de direct betrokken buren om waar nodig actie te ondernemen.

Oktober 2019 – Op 3 september 2018 heeft de DOD een zienswijze ingediend op de omgevingsvergunning-aanvraag om het pand, een Rijksmonument, drastisch te verbouwen en te splitsen in 6 tot 8 appartementen.
Deze zienswijze is mede tot stand gekomen in nauw overleg met de direct omwonenden.
Onze zorg betrof met name de onbehoorlijke omgang met het bollen-erfgoed (met de sloop werd al begonnen zonder vergunning), de aantasting van de monumentale gevels en de effecten van een gebouwensplitsing. De splitsing zal  zeker een druk geven op de leefbaarheid in de directe omgeving.
Zie Zienswijze Voorstraat 114-116
Wij wachten nog steeds  op  een reactie van de gemeente, resp. de ODWH (de uitvoeringsdienst namens de gemeente). Het pand is inmiddels verkocht aan een projectontwikkelaar. Renovatie en realisatie van meerdere appartementen is het plan. De vergunningsaanvraag loopt nog.

September 2018 – DOD is tegen opsplitsing en bouwvergunning Voorstraat 114-116
Op 3 september 2018 heeft de DOD een zienswijze ingediend tegen het voorgenomen besluit om een vergunning te verlenen voor het verbouwen van een woning, locatie Voorstraat 114-116 te Noordwijk.
De vereniging De Oude Dorpskern maakt bezwaar tegen het voorgenomen besluit om een vergunning te verlenen voor het verbouwen van dit Rijksmonument, gelegen in het ‘Beschermd Dorpsgezicht’ Noordwijk Binnen. Door deze verbouwing gaat kostbaar erfgoed verloren, wordt een monument in z’n waarde aangetast en zal het plan tot opdeling van de panden in de te verhuren appartementen een ongewenste uitwerking hebben op de leefbaarheid van de directe omgeving.
Voor de complete zienswijze  Lees meer Zienswijze Voorstraat 114-116

 

 

Gemeentelijke monumenten ook in Noordwijk

Na een veel te lange aanloop is het in 2017 zover: ook in Noordwijk zullen naast Rijksmonumenten ook Gemeentelijke monumenten worden aangewezen.Dit is de belangrijkste aanvullende optie om ons erfgoed verder te beschermen. De aanwijzing vindt plaats op basis van een selectie door de Commissie Erfgoed Noordwijk.

Voor verdere achtergronden zie  notitie voortgang gem monumenten

DOD is niet voor een verandering van de selectie naar vrijwilligheid door eigenaren. De voorselectie is zorgvuldig en gebaseerd op goede afweging tussen algemeen belang en individueel belang. Wel vindt de DOD dat daar voor een redelijke vergoeding van de meerkosten voor de eigenaren tegenover moet staan. Op 5 juli sprak Karel Reekers in bij de Raadsvergadering, waarin de wijze van aanwijzing ter discussie werd gesteld.

lees meer      Motie gemeenteraad

                      reactie B&W positie DOD/CHG

 

 

Evaluatie 25 jaar Beschermd Dorpsgezicht van Noordwijk Binnen

Erfgoedvisie DOD n.a.v. evaluatie ‘Beschermd Dorpsgezicht’
N.a.v. het rapport evaluatie 25 jaar Beschermd Dorpsgezicht, de enquête onder bewoners en discussie met betrokken leden heeft de DOD een nieuwe erfgoedvisie opgesteld, met nadruk op een betere bescherming van ons meest waardevolle bezit.

Conclusie: de komende 25 jaar moeten we méér beschermen dan een aantal individuele panden, we moeten de samenhang beschermen, en de gevelrijen met het straatbeeld.

Lees meer  erfgoedvisie

 

 

Presentatie rapport Beschermd Dorpsgezicht

17 januari 2018 – vond in een goed gevulde zaal van Woonzorgcentrum Jeroen de officiële presentatie plaats van het lang verwachte eindrapport van het bureau BAAC. De evaluatie 25 jaar Beschermd Dorpsgezicht in Noordwijk Binnen. Ongeveer 120 personen hadden gevolg gegeven aan de uitnodiging van DOD en de gemeente Noordwijk. Zij hebben gezamelijk opdracht gegeven voor dit onderzoek

Bijgaand treft u de hand-out aan, die ter plekke is uitgereikt’.
Lees meer    hand-out

 

 

De Oude Dorpskern Erfgoedprijs

Augustus 2019 – De Vereniging De Oude Dorpskern (DOD) stelt zich onder meer ten doel de historische nalatenschap in de kern van Noordwijk Binnen te koesteren en te bewaren voor het nageslacht, door behoud, bescherming, restauratie en documentatie van roerend en onroerend erfgoed. Ter aanmoediging van initiatieven op het gebied van het materieel erfgoed in de kern van Noordwijk Binnen is door de vereniging de DOD Erfgoedprijs ingesteld. De Erfgoedprijs zal één keer in de twee jaar uitgereikt worden.
Op 8 november 2019 (tijdens de Najaarslezing) is voor de eerste keer De Oude Dorpskern Erfgoedprijs uitgereikt.

 

Winnaar van de Erfgoedprijs 2019:

Bollenschuur Douzastraat 42 – Margriet van Hal en Sebastiaan van Houten

November 2019 – De jury is tot het unanieme besluit gekomen om de eerste Erfgoedprijs uit te reiken aan mevrouw van Hal en de heer dan Houten (bollenschuur in de Douzastraat 42). Ondanks de aanvankelijk weinig behulpzame houding vanuit de gemeente, is door durf, energie en doorzettingsvermogen van de initiatiefnemers iets groots tot stand gebracht! Vanwege de zeer slechte staat van het gebouw was het een gewaagde onderneming. Het pand, dat een gemeentelijk monument is, stond op instorten. De nieuwe functie van het pand (een woning met bedrijfsruimte) sluit deels aan bij de bedrijfsfunctie waarvoor het is gebouwd. Bij de renovatie van dit pand is veel aandacht besteed aan de verborgen architectonische kwaliteiten die thans weer volledig zichtbaar zijn gemaakt. Met deze renovatie is een karakteristiek pand met een zeer hoge cultuurhistorische waarde voor de toekomst behouden. Hiermee is het uitermate geschikt om als inspiratiebron te dienen voor andere ontwikkelingen binnen de historische dorpskern.

 

De genomineerden in 2019:

De jury was onder de indruk van de hoge kwaliteit van alle vier initiatieven. Aan alle genomineerden is een oorkonde uitgereikt.

Pickestraat 13  Deze renovatie van een boerderij naar een woonhuis is uitgevoerd door familie Janson.Deze boerderij ligt op een prominente en historische plek in de oude kern, en is door de renovatie behouden gebleven. Ondanks de grondige aanpak heeft de boerderij toch haar kenmerkende kwaliteiten en uitstraling behouden.Er is veel aandacht besteed aan de sfeer en de karakteristiek van het pand.
Douzastraat 42  Een bollenschuur gerenoveerd tot een woning met bedrijfsruimte door mevrouw Van Hal en de heer Van Houten. Deze renovatie was niet eenvoudig. Het pand was 50 jaar in onbruik en in een zeer slechte conditie. Het is in zijn geheel, gewetensvol en met voor een bollenschuur kenmerkende details, in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Het pand heeft nu een positieve uitstraling op de historische buurt.
Voorstraat 1  De volledige herbouw van deze voormalige woning/winkel tot woning door de heer Van der Wiel, Van der Wiel bouw bv. Zo is de fraaie entree tot de historische kern van Noordwijk-Binnen behouden gebleven. Het is een geslaagde, deskundige, en met groot gevoel voor detail, uitgevoerde herbouw.
Lindenplein 2/Voorstraat 54, De renovatie van deze woning/winkel tot bedrijfsruimte/appartementen door de heer van der Deijl. Het pand ligt op een markante hoek in Noordwijk-Binnen. Het is een deskundige renovatie, met geslaagde aanpassingen in een traditionele uitvoering met passend materiaalgebruik. De fraaie historische gevel-elementen komen nu nog meer tot hun recht.

Achtergrond van de erfgoedprijs

In 2016- 2017 heeft de vereniging in samenwerking met de gemeente Noordwijk door het bureau BAAC het 25 jarig bestaan van het beschermd dorpsgezicht laten evalueren. Eén van de aanbevelingen uit het evaluatierapport was het belonen van goede / gewenste initiatieven die een meerwaarde zijn voor het dorpsgezicht en die onder de aandacht te brengen. Voorbeelden zijn restauraties, reconstructies van vensters, deuren, historische kleurstellingen, maar ook vernieuwingen. Ze kunnen als voorbeeld, en ter inspiratie dienen voor anderen. Het zijn facetten die van groot belang zijn voor de beleving en belevingswaarde van het dorpsgezicht. Met dit in het achterhoofd wil de DOD een erfgoedprijs in het leven roepen, en toekennen aan de ontwikkelaar/eigenaar die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de oude kern in het algemeen en het  beschermd dorpsgezicht in het bijzonder.

Deelname 2019

De jury baseert zich op alle initiatieven tot nieuwbouw en renovatie, die de afgelopen jaren gereed zijn gekomen, dwz in de periode juli 2016 t/m juli 2019. Het initiatief moet voldoen tenminste aan 4 voorwaarden:

  • Het initiatief is in ruimtelijke zin waarneembaar en is van materiële aard en is voor het publiek zichtbaar.
  • Het initiatief is van (steden)bouwkundige aard, zoals restauraties of reconstructies van vensters, deuren of historische kleurstelling, maar ook vernieuwingen of moderne architectuur. Formaat is niet van belang.
  • Het initiatief is origineel, uniek en is geen kopie van een reeds bestaand initiatief.
  • Het initiatief moet liggen binnen het ‘Beschermd Dorpsgezicht’ resp. binnen of direct grenzend aan de oude kern, Zie ook website DOD.

De initiatiefnemers zullen vooraf om hun medewerking worden gevraagd.

Jury

In de juryvan 2019 hebben zitting:

  • dr. H. Salman, Noordwijk. Cultuurfilosoof, voorzitter
  • ir. F.D.A.C. Mulder, Leiden. Architect, erfgoed en welstand specialist
  • H. Verkade, Noordwijk. Erfgoed specialist
  • drs. R. Daniëls, Heemstede. Medewerker Erfgoed gemeente Noordwijk
  • K. Reekers,Noordwijk. Secretaris en lid van bestuur (niet stemgerechtigd)

Bekijk hier de uitzending van Podium Bollenstreek waarin Karel Reekers uitleg geeft over de Erfgoedprijs

 

Is het dorpsgezicht van Noordwijk-Binnen voldoende beschermd?

Het vijfentwintig jarig bestaan van het beschermd dorpsgezicht Noordwijk-Binnen (1992-2017) vormde voor de vereniging De Oude Dorpskern de aanleiding om de balans op te laten maken. De DOD wilde weten of de status van rijks beschermd dorpsgezicht heeft bijgedragen aan het behoud van de ruimtelijke kwaliteit .Er werd samen met de gemeente Noordwijk opdracht gegeven aan het Bureau BAAC om dit onderzoek uit te voeren. Het eindrapport omvat conclusies en aanbevelingen, die er zorg voor moeten dragen dat de oude kern ook in de komende decennia goed beschermd blijft.

Rapport Noordwijk Dorpsgezicht    

 

 

Uitslag enquête onder bewoners oude kern

Maart 2018 – Als vervolg op het rapport is een enquête gehouden met als doel: een goed beeld krijgen van wat de waarde van de oude kern vormt en wat de beste maatregelen zijn om die waarde te beschermen. Voor kennisname van de uitslagen zie de samenvatting.

Lees meer  enquête