Leefbaarheid

De vereniging is in 1986 opgericht met als doel om het fraaie historische karakter van de oude kern in stand te houden, het culturele erfgoed.
Enkele jaren later werd de oude kern officieel aangewezen als “Beschermd Dorpsgezicht”.
In kader van Leefbaarheid volgt de vereniging nauwgezet alle ontwikkelingen op het gebied van de bevordering en het behoud van de leefbaarheid op zowel
historische, culturele/sociale als op economische grondslag in en rondom de oude dorpskern van Noordwijk-Binnen.
Voor de Gemeente is zij een belangrijke gesprekspartner.


 

Plan tot Instelling Commissie Leefbaarheid binnen de vereniging De Oude Dorpskern

Januari 2021
Het bestuur van de vereniging ondersteunt het initiatief van enkele leden om te komen tot instelling van een Commissie Leefbaarheid met als doel om als vertegenwoordiger van de leden en overige bewoners bij te dragen aan optimale leefbaarheid binnen het activiteitengebied van de vereniging.
Daaronder wordt ook begrepen het toezicht op handhaving van door de overheid gestelde regels op het gebied van leefbaarheid.

Aanmelden kan heel eenvoudig

Voor deze nieuwe Commissie Leefbaarheid zoeken wij leden die zich kandidaat willen te stellen.
Aanmelden kan heel eenvoudig via een mail naar :info@deoudedorpskernnoordwijk.nl

Brainstormsessie

Zodra de eerste aanmeldingen ontvangen zijn zullen wij u informeren over het verdere verloop en zullen wij u uitnodigen voor een brainstorm sessie.

Hieronder een eerste aanzet tot de richtlijnen van de commissie.
Dit zal met de nieuw te vormen commissie nader worden bekeken en aangevuld

Het werkgebied van de Commissie Leefbaarheid:
Voorzieningen: parkeerfaciliteiten, openbare verlichting, groen, huisvuil, straatmeubilair, openbaar vervoer, scholen, winkels etc.
Veiligheid: verkeer, toegankelijkheid hulpdiensten, handhaving, inbraak, vandalisme, drugsgebruik.
Milieu: duurzaamheid, vervuiling, zwerfvuil, bodemverontreiniging, luchtkwaliteit, geluidsoverlast.
Inrichting en kwaliteit van de openbare ruimte: groenvoorziening, parkeergelegenheid, voorkomen van verloedering van het straatbeeld, leegstand, autowrakken of zeer langparkeerders, kapotte speeltoestellen en de onderhoudsstaat van parken, pleinen en straten.
Bouwplannen: veranderingen van gebruik van panden voor zover het de leefbaarheid beïnvloedt.
Sociale aspecten: bevorderen sociale cohesie tussen bewoners, buurtcontacten, burenhulp, tegengaan van eenzaamheid.
Deze opsomming zal al doende niet volledig blijken te zijn en verder worden aangevuld.

Voorstel voor taken en bevoegdheden van de Commissie Leefbaarheid::
• Het volgen van ontwikkelingen die betrekking hebben op leefbaarheid binnen de kern.
• Het overleggen met leden/bewoners en fungeren als aanspreekpunt voor leden voor alle kwesties die de leefbaarheid in de kern betreffen.
• Het stimuleren van ideeën voor het verbeteren van de leefbaarheid in de kern.
• Het bespreken, onderzoeken en prioriteren van ideeën die ingebracht worden.
• Overleg buiten de vereniging zoals met gemeentelijke instanties, B&W, politieke partijen etc. na afstemming met het bestuur.
• Deelnemen aan participatieprojecten vanuit de gemeente namens DOD, voor zover die passen binnen de doelstelling van de Commissie.
• Het opstellen van zienswijzen en mandatering die via het Bestuur worden ingediend.

Aanmelden kan heel eenvoudig via een mail naar :info@deoudedorpskernnoordwijk.nl