Leefbaarheid

De vereniging is in 1986 opgericht met als doel om het fraaie historische karakter van de oude kern in stand te houden, het culturele erfgoed.
Enkele jaren later werd de oude kern officieel aangewezen als “Beschermd Dorpsgezicht”.
In kader van Leefbaarheid volgt de vereniging nauwgezet alle ontwikkelingen op het gebied van de bevordering en het behoud van de leefbaarheid op zowel
historische, culturele/sociale als op economische grondslag in en rondom de oude dorpskern van Noordwijk-Binnen.
Voor de Gemeente is zij een belangrijke gesprekspartner.


 

 

Geen PBD-zakken aan lantaarnpalen

 

De gemeente is begonnen met een nieuwe manier van inzamelen van PBD (plastic verpakkingen, blik en drinkpakken) middels zakken aan de lantaarnpalen.
Wij zijn van mening dat dit afbreuk doet aan het beschermde dorpsgezicht in de oude dorpskern.
Daarom hebben wij onderstaand bezwaar ingediend bij de gemeente.
Lees hieronder ons bezwaarschrift, de reactie vanuit de gemeente en daarop weer onze reactie.

5 okt. 2023  – Reactie De Oude Dorpskern

Beste meneer Berendsen,
Hartelijk dank voor onderstaande mail van 3 oktober jl. aan onze voorzitter. Daarin licht u toe waarom er ondanks ons verzoek daartoe, vooralsnog geen uitzondering zal worden gemaakt voor de oude dorpskern t.a.v. de inzameling van het PBD middels kroonringen en zakken.
U stelt dat er niets verandert in de bebouwing, tuinen of bomen binnen de oude dorpskern en dat daarom het beschermd dorpsgezicht geen schade wordt toegebracht. Daar zijn wij het om de volgende redenen niet mee eens.
In ons verzoek hebben wij reeds gewezen op het feit dat ook de lantaarns deel uit maken van het beschermd dorpsgezicht. Daarover kan geen misverstand bestaan. Immers, in uw Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) wordt dat volledig erkend; daarin is gesteld dat er vanwege het bijzondere karakter van de oude dorpskern een in detail beschreven fraaie lantaarn met Leidsche Kap geplaatst dient te worden. Dat dat nog niet in het hele aangewezen gebied het geval is, is onderwerp van overleg met uw collega’s Dennis van Putten en Janus Gortzak van de cluster Openbare Ruimte Civiel, die daar uitvoering aan dienen te geven.
Dus, niet alleen bebouwing, tuinen of bomen binnen de oude dorpskern horen tot het beschermd dorpsgezicht, ook de lantaarns maken daar deel van uit. Door het daaraan bevestigen van ontsierende kroonringen en vervolgens plastic afvalzakken, wordt wel degelijk afbreuk gedaan aan het toch al kwetsbare beschermd dorpsgezicht. Met de erkenning van de oude dorpskern als beschermd dorpsgezicht draagt de gemeente de verantwoordelijkheid om dat te beschermen, in plaats van daar schade aan toe te brengen. Het is al erg genoeg dat wij als vereniging u daar telkens weer op moeten wijzen.
Enfin, wij verzoeken u opnieuw om voor de oude dorpskern alsnog een uitzondering te maken, te meer daar meerdere leden/ bewoners van de oude kern ons te kennen hebben gegeven desnoods zelf de kroonringen te zullen verwijderen. Wij zouden hen hier graag van willen weerhouden door in onze volgende Nieuwsbrief mee te delen dat de gemeente inmiddels besloten heeft de kroonringen in de oude kern te laten verwijderen.
In afwachting va uw positieve reactie en bij voorbaat dank voor uw actie,

Met vriendelijke groeten,
Frans L.W. Bruinzeel,
Vicevoorzitter De Oude Dorpskern Noordwijk Binnen

3 okt. 2023 – Reactie van de gemeente:

Geachte heer Barnhoorn,

Hartelijk dank voor uw bericht.
Wij hebben uw brief zorgvuldig behandeld en besproken met de juridische afdeling gezien het beschermd dorpsgezicht van de oude dorpskern.
Het uitgangspunt hiervan is dat de structuur en de karakteristiek van het beschermd dorpsgezicht behouden of versterkt wordt. Daar er niets verandert in de bebouwing, tuinen of bomen binnen de oude dorpskern wordt het beschermd dorpsgezicht geen schade toegebracht.

Om die reden en in overleg met de verantwoordelijk wethouder is besloten om geen uitzondering te maken voor de oude dorpskern. Ook binnen de oude dorpskern zal de inzameling van het PBD middels kroonringen en zakken gebeuren.
Uiteraard staat het de bewoners van de oude dorpskern vrij om hier geen gebruik van te maken en het PBD afval aan te bieden op de daarvoor bekende plaatsen.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Alex Berendsen
Medewerker Afval & Grondstoffen
Gemeente Noordwijk

13 sept. 2023 – Brief aan de gemeente:
Geacht College,
Op 23 juni jl. hebben wij u een brief gestuurd in reactie op uw voornemen om alle bewoners van grondgebonden woningen in de gemeente te verplichten een extra afvalcontainer voor papier en karton te accepteren. In deze brief hebben wij erop gewezen dat in de oude dorpskern veel huizen geen achterom hebben, de straten smal zijn en de stoepen vaak nog smaller. Het gevolg van deze, naar onze mening onnodige maatregel, zou tot gevolg hebben dat er nog meer afvalbakken op straat zouden komen te staan dan nu al het geval is en daardoor het Beschermd Dorpsgezicht van de oude dorpskern ernstig ontsieren. Tot ons genoegen heeft u positief gereageerd op onze argumenten en de verplichting laten vallen.

De kwalificatie Beschermd Dorpsgezicht schept verplichtingen, niet alleen voor de eigenaren van panden, maar ook voor de gemeente. Het betekent onder meer dat er bepaalde lantaarnpalen zijn voorgeschreven. Dat is bepaald in uw Leidraad Inrichting Openbare Ruimte 2016 (LIOR). Daarin staat hierover: Bijzondere gedeelte “Oude kern Binnen” verlichtingscombinaties: Het bijzondere gedeelte van de “Oude kern Noordwijk – binnen” dient te worden voorzien van donker groene gietaluminium oude grachtmasten met de originele “Leidsche Kap” armatuur. Deze armaturen “de Leidsche kap” mogen in verband met hun bijzonderheid nergens anders worden toegepast binnen de gemeente Noordwijk.

Omdat in een deel van het aangeduide gebied andere dan de voorgeschreven kappen zijn geplaatst dringen wij er al enige tijd in gesprekken met de betreffende gemeentelijke dienst op aan die te vervangen, zodat aan de leidraad wordt voldaan. Naar verluid wordt daar binnenkort ook werk van gemaakt. Dat dan vervolgens deze fraaie lantaarnpalen gebruikt gaan worden als hangplek voor plastic afval (zie foto’s) vinden wij volstrekt ongepast.

Wij verzoeken u dan ook om de maatregel voor de oude kern niet van toepassing te verklaren en de reeds gemonteerde ophangsystemen te laten verwijderen.

Tenslotte, ook wij zijn groot voorstander van het scheiden van afval voor een beter milieu en wij zullen er in de komende nieuwsbrieven bij onze leden op aandringen dat zij hun plastic afval, net als papier en karton, op de bekende plaatsen blijven inleveren!

Hoogachtend, namens het bestuur
Pieter Jan Barnhoorn, voorzitter

 

Thema-avond Leefbaarheid

Juni 2023 – Onze vereniging kent drie aandachtsgebieden: cultuur, erfgoed en leefbaarheid. Al weer enige tijd geleden is door enkele leden van de vereniging het initiatief genomen om de leefbaarheid in de oude kern te verbeteren.

Om te weten wat er op dit gebied in onze vereniging speelt, is er in 2022 een enquête gehouden. Thema’s die daaruit naar voren komen gaan natuurlijk over verkeer, parkeren, veiligheid, kortom fijn wonen.

Daarnaast wordt ook de sociale kant van fijn wonen regelmatig genoemd: onderlinge ontmoeting, verbinding en betrokkenheid. Over deze kant van leefbaarheid was onlangs een artikel te lezen in Kernpunten 104.

Er gebeurt al best veel in onze kern. Culturele activiteiten zoals o.a. de Markt onder de Linden, de Muzikale Kerstwandeling en Muziek in Jeroen, dragen veel bij aan ontmoeting en gezelligheid.
Er worden in meerdere kleinere wijken activiteiten georganiseerd bijv. in de Binnenhof, de Florahof, het Julianahofje.

Het bestuur vraagt zich af of dit in het kader van onderlinge verbondenheid en betrokkenheid en het voorkomen van eenzaamheid voldoende is.
Wij nodigen u daarom van harte uit om op donderdag 29 juni over die kant van leefbaarheid, o.l.v. Frans Bruinzeel en met sociaal makelaar Roy van Schie van Stichting Welzijn Noordwijk, van gedachten te wisselen.

PS. In een later stadium zullen we een thema-avond organiseren over parkeren, verkeersveiligheid e.d. in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van de gemeente.

PROGRAMMA

  • Samen in kaart brengen welke ontmoetingen en activiteiten reeds plaats vinden in onze oude dorpskern. Plenair en/of in groepen (afhankelijk van de opkomst).
  • Wat missen we en zouden we binnen onze vereniging kunnen oppakken? Toevoegen?
  • Wie zou hier een bijdrage aan willen/kunnen leveren of de kar willen gaan trekken, samen met het bestuur?
  • Positieve en kritische reflectie door Roy van Schie

Datum:     donderdag 29 juni 2023
Plaats:     Hotel Royal
Tijd:         20.00 uur  – 21.30 uur

Tot ziens op donderdag 29 juni!

 

 

Leefbaarheid in de Oude Dorpskern

Jan. 2023 – Nadat we in het afgelopen jaar enkele keren met een aantal enthousiaste leden bij elkaar zijn gekomen om over de opzet van de commissie Leefbaarheid te praten is het wat stil geworden. Niet dat er geen onderwerpen waren die we zouden willen adresseren, maar meer omdat we niet goed wisten waarmee te beginnen.

Wat rekenen we tot het werkterrein van de oude dorpskern?
Eerst was er al de vraag over de grenzen van het gebied waarvan we de leefbaarheid zouden willen verbeteren, dus wat rekenen we tot de oude dorpskern? Ons voorstel is hiervoor het gebied te nemen dat in onze verenigingsstatuten is aangegeven als ons “werkgebied”. Op onderstaand kaartje is dat met kleur aangegeven.

Welke thema’s gaan we aanpakken?
Dan de vraag welke thema’s gaan we aanpakken: veiligheid (verkeer, verlichting), omgevingskwaliteit (wonen, parkeren, bestrating, groen, milieu, etc.), sociale samenhang (buurt betrokkenheid, levendigheid, ontmoeting) en er zijn er ongetwijfeld nog meer.

Wij hebben uw inbreng nodig!

Hoe gaan we dat dan organiseren?
Daarvoor hebben wij uw inbreng nodig! Wij vragen u een mailtje te sturen naar:  secretaris@deoudedorpskern.nlmet twee of meer thema’s die u heel belangrijk vindt.

Uit uw response bepalen we vervolgens rond welk thema we een eerste avond gaan organiseren in Hotel Royal.
Natuurlijk wordt u daar dan weer voor uitgenodigd.
Dus stuur ons via de mail uw twee belangrijkste thema’s. Dan pakken we samen de draad weer op om te komen tot een doelgerichte commissie leefbaarheid!

KLIK HIER EN MAIL uw 2 meest belangrijke thema’s

Alvast bedankt voor uw reactie!
Frans Bruinzeel
Vicevoorzitter

 

Voorstel werkgebied Commissie Leefbaarheid

 

‘Leefbaarheid in de Oude Dorpskern’

Okt. 2022 – In het afgelopen jaar zijn wij meerdere keren met enthousiaste leden bij elkaar gekomen, om de opzet van de Commissie Leefbaarheid te bespreken.
De laatste tijd is het hieromtrent wat stil geworden. Niet dat er geen onderwerpen waren, maar omdat de omvang van ‘Leefbaarheid in de oude dorpskern’ een te groot begrip bleek.
Binnenkort meer hierover.

 

Plan tot Instelling Commissie Leefbaarheid binnen de vereniging De Oude Dorpskern

Mei 2022Derde bijeenkomst Commissie Leefbaarheid 7 juni in Hotel Royal
Na de Opening Up bijeenkomst in september afgelopen jaar heeft een enthousiaste groep leden een start gemaakt met de Commissie Leefbaarheid.
Er zijn inmiddels twee bijeenkomsten gehouden in november en maart om te praten over het waarom, wat en hoe van deze commissie.
Op dinsdag 7 juni wordt de volgende bijeenkomst gehouden in Hotel Royal in de Voorstraat.
Erfgoed, Cultuur en Leefbaarheid zijn de drie aandachtsgebieden van onze vereniging. Zorgen over het behoud van ons erfgoed was ooit aanleiding de vereniging op te richten.
Inmiddels bieden we een platform aan verschillende cultureel getinte activiteiten in ons dorp en met de Commissie Leefbaarheid willen we onderwerpen adresseren die gaan over de kwaliteit van leven in ons dorp.
Onderwerpen die daarbij aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld fysieke veiligheid, omgevingskwaliteit en sociale samenhang die bijdragen aan een aantrekkelijke leefomgeving waar het goed wonen is.
Mocht u ook in deze commissie willen mee werken dan bent u van harte welkom!

Januari 2021
Het bestuur van de vereniging ondersteunt het initiatief van enkele leden om te komen tot instelling van een Commissie Leefbaarheid met als doel om als vertegenwoordiger van de leden en overige bewoners bij te dragen aan optimale leefbaarheid binnen het activiteitengebied van de vereniging.
Daaronder wordt ook begrepen het toezicht op handhaving van door de overheid gestelde regels op het gebied van leefbaarheid.

Aanmelden kan heel eenvoudig

Voor deze nieuwe Commissie Leefbaarheid zoeken wij leden die zich kandidaat willen te stellen.
Aanmelden kan heel eenvoudig via een mail naar :info@deoudedorpskernnoordwijk.nl

 

 

Brainstormsessie

Mei 2022 – Zodra de eerste aanmeldingen ontvangen zijn zullen wij u informeren over het verdere verloop en zullen wij u uitnodigen voor een brainstorm sessie.

Hieronder een eerste aanzet tot de richtlijnen van de commissie.
Dit zal met de nieuw te vormen commissie nader worden bekeken en aangevuld

Het werkgebied van de Commissie Leefbaarheid:
Voorzieningen: parkeerfaciliteiten, openbare verlichting, groen, huisvuil, straatmeubilair, openbaar vervoer, scholen, winkels etc.
Veiligheid: verkeer, toegankelijkheid hulpdiensten, handhaving, inbraak, vandalisme, drugsgebruik.
Milieu: duurzaamheid, vervuiling, zwerfvuil, bodemverontreiniging, luchtkwaliteit, geluidsoverlast.
Inrichting en kwaliteit van de openbare ruimte: groenvoorziening, parkeergelegenheid, voorkomen van verloedering van het straatbeeld, leegstand, autowrakken of zeer langparkeerders, kapotte speeltoestellen en de onderhoudsstaat van parken, pleinen en straten.
Bouwplannen: veranderingen van gebruik van panden voor zover het de leefbaarheid beïnvloedt.
Sociale aspecten: bevorderen sociale cohesie tussen bewoners, buurtcontacten, burenhulp, tegengaan van eenzaamheid.
Deze opsomming zal al doende niet volledig blijken te zijn en verder worden aangevuld.

Voorstel voor taken en bevoegdheden van de Commissie Leefbaarheid::
• Het volgen van ontwikkelingen die betrekking hebben op leefbaarheid binnen de kern.
• Het overleggen met leden/bewoners en fungeren als aanspreekpunt voor leden voor alle kwesties die de leefbaarheid in de kern betreffen.
• Het stimuleren van ideeën voor het verbeteren van de leefbaarheid in de kern.
• Het bespreken, onderzoeken en prioriteren van ideeën die ingebracht worden.
• Overleg buiten de vereniging zoals met gemeentelijke instanties, B&W, politieke partijen etc. na afstemming met het bestuur.
• Deelnemen aan participatieprojecten vanuit de gemeente namens DOD, voor zover die passen binnen de doelstelling van de Commissie.
• Het opstellen van zienswijzen en mandatering die via het Bestuur worden ingediend.

Aanmelden kan heel eenvoudig via een mail naar :info@deoudedorpskernnoordwijk.nl