Ruimtelijke Ordening

De vereniging is in 1986 opgericht met als doel om het fraaie historische karakter van de oude kern in stand te houden, het culturele erfgoed.
Enkele jaren later werd de oude kern officieel aangewezen als “Beschermd Dorpsgezicht”.
In kader van Ruimtelijke Ordening volgt de vereniging nauwgezet alle ontwikkelingen op het gebied van bestemmingsplannen, verkeersstructuur en parkeren.
Voor de Gemeente is zij een belangrijke gesprekspartner.


 

 

Verkeersonderzoek Noordwijk Binnen 

Januari 2022 – De gemeente Noordwijk  heeft aan iv-infra bv opdracht gegeven voor een verkeersonderzoek uitgevoerd in Noordwijk Binnen.
Het proces werd in de zomer gestart met een enquête in de zomer onder de bewoners om de knelpunten te inventariseren, en vervolgd met een participatietraject.
Aan de participatie is deelgenomen door de DOD, diverse bewoners, de Bronckhorstschool,  Veilig Verkeer Nederland, de Noordwijkse Ondernemers Vereniging, de winkeliersvereniging Noordwijk Binnen en de Fietsersbond.
Afgelopen februari is de eindrapportage opgesteld en gepresenteerd aan de gemeente Noordwijk.

De adviezen uit de rapportage, voor de korte termijn, zijn:
– Realiseer extra fietsenstallingen nabij het centrum.
– Verminder het doorgaande verkeer door aanpassing van de Raadhuisstraat
– Vervang de gladde “doppen” op het Jeroensplein
– Pas de beschikbare laad- en losplaatsen aan, zodat minder overlast ontstaat voor het verkeerd.
– Voer een draagvlakonderzoek uit naar betaald parkeren, icm parkeervergunning voor bewoners.
– Extra aandacht voor :
> Parkeernormering bij nieuwbouw/verbouw bestaande panden (zoals supermarkt);
> Bespreek de zorgpunten uit de analyse met politie en de nood- en hulpdiensten.

Ook voor de middellange termijn zijn adviezen opgesteld, zoals het herijken van de visie over mobiliteit: waar legt de gemeente Noordwijk haar prioriteiten, en hoe wil het omgaan met thema’s zoals:  fietsbeleid, deelmobiliteit, openbaar vervoer en klimaatdoelen.

Wat de gemeente Noordwijk gaat doen met de adviezen uit de rapportage is nog niet kenbaar gemaakt.
Voor meer informatie over de rapportage, zie het rapport.
> LEES HIER HET VERKEERSRAPPORT

 

Zorgen over de ontwikkelingen in de Oude Kern

Mei 2021 – Wederom hebben wij in een brief aan het college van burgemeester en wethouders onze ernstig zorgen geuit over het het ontbreken van een structureel overleg met het gemeentebestuur.
Het beschermde dorpsgezicht en de leefbaarheid in Noordwijk Binnen worden naar onze mening ernstig bedreigd door wat daar gaande is.
Opnieuw is in een pand, Voorstraat 65, historische waarde vernietigd omdat toezicht op het naleven van de (ver)bouwvergunningen ontbreekt of te laks blijkt.
> LEES HIER DE 3e BRIEF AAN DE GEMEENTE

Februari 2021 – In de Oude Kern zijn diverse (bouw)ontwikkelingen waarbij we ons zorgen maken over de aantasting van het kwetsbare erfgoed en de kwaliteit van de leefomgeving.
Panden worden gesplitst tot meerdere woningen, airbnb’s worden volop gerealiseerd, en de open stukjes worden bebouwd met grote volumes nieuwbouw.
Deze ontwikkelingen geven een forse, extra, belasting op de bestaande voorzieningen in de omgeving.
Zo staat de mobiliteit (waaronder het parkeren valt) als één van de belangrijkste kwaliteiten van een dorp ernstig onder druk.
Maar de ontwikkelingen hebben vaak ook een negatieve invloed op de omgevingskwaliteit van het beschermde dorpsgezicht.
Het erfgoed heeft weinig de aandacht, en het karakter en uitstraling van de oude kern wordt vaak vergeten.
Zeker wanneer het wordt afgezet tegen de fraaie renovaties die er ook zijn. Renovaties die met zorg en liefde worden uitgevoerd.
> LEES HIER DE 2e BRIEF AAN DE GEMEENTE

April 2020 – De regierol van de gemeente wordt gemist
De vereniging vraagt al enige tijd het college om een stevige regierol te nemen bij de ontwikkelingen in de kern.
De noodzaak van deze regierol was al eerder één van de belangrijkste conclusies uit het gezamenlijke evaluatierapport “25 jaar beschermd dorpsgezicht”.
Het bestuur wil daarom met de gemeente de ontwikkelingen in de kern structureel bespreken. Tot nu toe verloopt dat overleg met de gemeente moeizaam.
Wij vragen dan ook met nadruk, en met herhaling, aandacht bij het college voor een structureel overleg waarin de gezamenlijke zorg voor de oude kern centraal staat.
> LEES HIER DE 1e BRIEF AAN DE GEMEENTE 

 

 

DOD Werkgroep ‘Toekomstvisie Noordwijk’ dienst zienswijze in

10 november 2020 – Onze werkgroep heeft op 8 november 2020 haar zienswijze verzonden, aan het college van burgemeester en wethouders en raadsleden, over de concept omgevingsvisie ‘Samen maken we de toekomst van Noordwijk’.
De werkgroep is teleurgesteld dat er zó weinig is terug te vinden van haar inbreng. Het is naar onze mening een weinig zeggend en weinig ambitieus verhaal geworden van de gemeente en niet bepaald inhoud gevend aan het veel gebruikte begrip ‘Samen’.
LEES ONZE ZIENSWIJZE

DOD Werkgroep ‘Toekomstvisie Noordwijk’ presenteert rapport aan Gemeente

11 mei 2020 – Na een goede opkomst op de speciale ledenbijeenkomst van 12 februari 2020 jl.is een DOD werkgroep gevormd om een bijdrage te leveren aan de Toekomstvisie voor Noordwijk. Op 4 maart werd door burgemeester Verkleij de startbijeenkomst geopend en is de DOD-werkgroep van start gegaan.
De werkgroep bestaat uit Leo Bartelse, Leo Bartelse | Marie Jose Fles | Pieter van Bers | Paul Klein Breteler | Menko Wiersema | Babs Cassee | Femke van der Lippe | Karel Reekers | Frans Bruinzeel.
In mei 2020 heeft de werkgroep haar rapport gepresenteerd aan de gemeente.
LEES HIER ONZE VOLLEDIGE PRESENTATIE

Op de website van de gemeente staan inmiddels ook interessante bijdragen van andere werkgroepen. GA NAAR WEBSITE

Hoe gaat het nu verder? Onze werkgroep is nu klaar, we hebben onze bijdrage geleverd.

In juni zal het gemeentelijke projectteam een samenvattende presentatie geven aan de gemeenteraad. Vervolgens zal het projectteam, op basis van alle inzendingen, een visiedocument opstellen. Daar kijken we uiteraard reikhalzend naar uit!

 

Plan vestiging 2e supermarkt

Vestiging van een 2e supermarkt in de Raadhuisstraat

Mei 2020 – De gemeente Noordwijk heeft opnieuw de omgevingsvergunning verleent aan Ten Brinke Broers Projectontwikkeling voor de bouw van een supermarkt op de hoek Bronckhorstsraat, Raadhuisstraat.
De oorspronkelijke vergunningstekeningen, uit 2015, zijn op diverse punten aangepast. De vergunning werd juli 2018 nog door de Raad van State afgewezen nadat het project eerder al door de hoogste bestuursrechter was geschorst. Het oorspronkelijke plan, uit 2015, is om die reden meerdere keren aangepast. Omdat het nieuwe ontwerp daarmee aan alle voorschriften van het bestemmingsplan voldoet, is het het gemeentebestuur van mening dat zij de aanvraag voor de vergunning wel moeten honoreren.

De vereniging De Oude Dorpskern blijft op het standpunt dat het plan een gemiste kans voor deze prominente plek in het dorp. Het plan realiseert massaal parkeren bovengronds, ontwikkelt geen woningbouw en heeft een zeer matige en niet passende architectonische vormgeving. Ook ontstaan er verkeersveiligheid technische problemen door de op- en afrit over het trottoir, naast het zebrapad, naar de parkeerplekken. Het laden en lossen zal bovendien ook nog moeten plaatsvinden in de Raadhuisstraat zelf.
De vereniging zal bij het gemeentebestuur opnieuw onze zorgpunten onder de aandacht brengen.
Daarnaast vraagt de vereniging aan de gemeente of het huidige plan niet teveel afwijkt van het oorspronkelijke plan. Bij te grote wijzigingen zal de ontwikkelaar een nieuwe vergunningsprocedure moeten starten.

LEES MEER


 

 

Herinrichting Jeroensplein

Oktober 2019 – Al enige jaren is de gemeente bezig met plannen voor de herinrichting van het Jeroensplein. De Oude Dorpskern is daar in het verleden bij betrokken geweest, met name in de planfase.
De wensen van de DOD waren het weghalen van de palen, meer groen, een betere afscheiding (een intiemer en gezelliger plein) en de mogelijkheid om  manifestaties op het plein te faciliteren.
De keuze viel uiteindelijk op een inrichtingsplan waarbij de betonnen palen – die de afscheiding vormden tussen het plein en de rijbaan- worden verwijderd. Daarnaast wordt het plein dan verrijkt met nieuwe grote bakken rondom de bomen met kruidenplanten. Deze ‘boomeilanden’ moeten ervoor zorgen dat de bomen niet verdrogen en het plein een groenere aanblik krijgt. Ook krijgt het plein hierdoor een meer besloten karakter, maar festiviteiten blijven mogelijk.
Eind oktober 2019 zouden de werkzaamheden afgerond moeten zijn.
De DOD kan zich goed vinden in dit inrichtingsplan, maar we hadden wel een fraaiere uitvoering verwacht van de randen rond de boomeilanden. De uitvoering ervan heeft lang op zich laten wachten, en daar is de DOD helaas niet bij betrokken geweest.
De DOD is blij dat de herinrichting nu op gang is en is zeer benieuwd naar het eindresultaat.

 

Ontwikkelingen Julianahof

Januari 2021- De ontwikkeling Julianahof on hold
De plannen rond de ontwikkeling van het Julianahof zullen door de ontwikkelende partijen opnieuw bekeken worden.
Reden hiervoor aangegeven zijn dat de procedure langer gaat duren, de bouwprijzen gestegen zijn en het grotendeels sociale woningbouw betreft, waardoor de opbrengsten niet meestijgen.
In het eerste kwartaal van 2021 zal de haalbaarheid nader onderzocht worden.

15 juli 2020 – De DoD heeft een bezwaarschrift opgesteld en gestuurd aan de gemeente.
Het bezwaar is vooral gericht op de te hoge bebouwingsdichtheid van het project in een zeer kwetsbaar klein gebied.
Kwetsbaar mbt infrastructuur van het gebied (smalle straten, parkeren en verkeersveiligheid), maar ook kwetsbaar mbt de historische kwaliteiten van het gebied (kleinschaligheid, diversiteit en ruimte).
Echter, we schrijven ook dat we enthousiast zijn over sociale woningbouw voor ouderen in de oude kern. LEES HIER het volledige bezwaar

Oktober 2019 – In  het hart van Noordwijk Binnen is Van Rhijnbouw samen met de Noordwijkse Woningstichting (NWS) voornemens een hofje met 13 sociale woningen en 4 koopwoningen te realiseren.
Zie https://vanrhijnbouw.nl/project/julianahofje-te-noordwijk/
Het plan moet worden gerealiseerd in het verlengde van de Albertus van Velsenstraat waar nu een kassencomplex ligt.
Er is veel kritiek van omwonenden en de school in de Bronckhorststraat op het plan.
Na overleg met de omwonenden, maar ook met de initiatiefnemers van het plan, heeft de DOD een zienswijze ingediend op het voorontwerp bestemmingsplan ‘Julianahof’.
De vereniging is enthousiast over het realiseren van sociale woningbouw in de kern, met name voor ouderen, maar maakt bezwaar tegen het ontstaan van een te hoge bebouwingsdichtheid in een zeer beperkt, kwetsbaar en ook historisch gebied. De DOD bepleit het laten vervallen van de 4 koopwoningen.

Zie “Zienswijze voorontwerp bestemmingsplan ‘Julianahof’”

 

 

Omgevingsvisie 2030 – Speciale Ledenbijeenkomst

Januari 2020 – Onder die titel is de Gemeente Noordwijk onlangs het proces gestart op weg naar een nieuwe Omgevingsvisie Noordwijk 2030.
Een aantal vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en verenigingen was hiervoor uitgenodigd. Ook De Oude Dorpskern was aanwezig in de persoon van bestuurslid Karel Reekers.
Burgemeester Hermans-Vloedbeld en Wethouder Henri de Jong hebben uitleg gegeven over het proces en riepen de aanwezigen op om samen aan de slag te gaan.
De Oude Dorpskern wil een bijdrage aan de toekomstvisie leveren, samen met onze leden!

Denk met ons mee!
Ligt dit onderwerp u na aan het hart en wilt u met ons meedenken?
Dan nodigen wij u uit voor een ledenbijeenkomst op
woensdag 12 februari om 20.00u in Hotel Royal
om met elkaar daarover te brainstormen en mogelijk een werkgroep te vormen.
Onder leiding van Karel Reekers en Frans Bruinzeel

Wat betekent fijn wonen, werken en leven in Noordwijk voor u?
Dat is de kernvraag. Met de antwoorden moet de toekomstvisie gevormd worden.
Hiervoor organiseert de Gemeente in vier kernen informatieavonden waar alle inwoners voor zijn uitgenodigd. Voor Noordwijk Binnen vindt dat plaats op 6 februari 2020 in Sporthal Duinwetering van 19.00 tot 21.00 uur. Hoe meer bewoners van Noordwijk Binnen daar aanwezig zijn, hoe beter!

Hoe zorgen wij dat onze inbreng wordt gehoord?
Daarvoor organiseert De Oude Dorpskern een speciale ledenbijeenkomst. Natuurlijk kan ieder individueel zijn bijdrage leveren bij de gemeentelijke bijeenkomsten, maar het zou meer gewicht in de schaal leggen als wij als vereniging tot een gezamenlijke inbreng kunnen komen. Alleen dan komen alle ruimtelijke ordening en erfgoed aspecten aan bod die direct invloed hebben op het wonen en werken in de kern.

 

 

Bouwplan oude postkantoor Boekerslootlaan door Sedos

Oktober 2019 – Op de locatie van het voormalig TNT-kantoor aan de Boekerslootlaan 22 te Noordwijk wil Sedos een appartementencomplex ontwikkelen. De ontwikkelaar heeft nu een acceptabel plan.
Eerder heeft de DOD de omwonenden bijgestaan met het formuleren en indienen van hun bezwaren op de eerste plannen van Sedos.
De DOD heeft ook haar zorgen uitgesproken in de gemeenteraad. Onze kritiek was met name gericht op de massaliteit van het plan (te hoog), de bouwstijl en het gebrek aan parkeerruimte op eigen terrein.
De meest recente plannen zijn aangepast naar aanleiding van zienswijzen en ingediende bezwaren.
In het huidige plan is de bouwstijl aangepast en is het pand  minder hoog, waardoor het plan beter in de omgeving past. Ook is in parkeren nu voorzien.

Zie: https://www.sedos.nl/hetposthuys-noordwijk/

Juni 2017 – De Vereniging De Oude Dorpskern volgt al enige tijd met zorg de ontwikkelingen rondom het bouwplan aan de Boekerslootlaan op de plek van het oude postkantoor. Op verzoek van omwonenden en andere betrokkenen heeft de DOD haar visie gegeven en ingesproken in de Raad.

Lees meer

 

 

Meewerken aan opstellen Cultuur-Historische Waardekaart

Maart 2018 – Doelstelling van de Gemeente Noordwijk is het realiseren van een cultuurhistorische waardenkaart. Daarmee kunnen alle cultuurhistorische waardevolle structuren en gebieden adequaat in bestemmingsplannen en omgevingsplan worden verankerd. Daadorr voldoet Noordwijk aan het wettelijk kader.
Namens de DOD nemen Harrie Salman en Hein Verkade deel aan het overleg en zorgen voor input.

Lees meer  Uitgangspunten CH-Waardenkaart – maart 2018

 

 

Parkeeronderzoek oude kern

Mei 2017 – De DOD heeft met een aantal vrijwilligers een eigen onderzoek uitgevoerd. In totaal zijn er 17 metingen gedaan over alle dagen in de week en op meerdere tijdstippen.
De Parkeerdruk is het hoogst  s’ avonds en in het weekend. Er zijn momenten, dat er nagenoeg geen vrije plek meer over is. In vergelijking met de vorige metingen door de Gemeente in januari 2015 is er sprake van een toename van de parkeerdruk met 10 tot 20%. Met deze input en ervaring wordt in oktober in geheel Noordwijk Binnen een parkeerdrukonderzoek gehouden, en gebruikt om nieuwe plannen op te stellen. Aan het eind van het jaar komt de gemeente met een nieuwe nota Parkeren.

 

 

Omgevingsvisie 2030

Elke Noordwijker kon een zienswijze indienen op de onlangs uitgebrachte omgevingsvisie 2030, die met inspraak is tot stand gekomen. Een verkorte versie, die alleen de oude kern betreft, vindt u in de bijlage:

Omgevingsvisie Noordwijk 2030

De DOD heeft een eigen zienswijze ingediend met name op het ambitieniveau, dat hoger zou moeten liggen en met het oog op een betere samenhang.
Lees meer

 

 

 

Wijkavond ‘De Oude Dorpskern’

8 november 2016 – werd door het college van B&W van Noordwijk in huize Jeroen een druk bezochte wijkavond “De Oude Dorpskern” georganiseerd, nadat eerder andere wijken aan de beurt waren geweest. Naast presentaties door de DOD en de politie werd in werkgroepen in detail ingegaan op problemen en zorgen in de wijk.

Bijgaand een kort verslag van de presentaties   Lees meer

Er is ook een actielijst van conclusies uit de werkgroepen   Overzicht actiepunten De Oude Dorpskern